فرم های ارزیابی اثر شورای کتب و انتشارات دانشگاه

 

فرم ارزیابی اثر (تالیف)
فرم ارزیابی اثر (ترجمه)
فرم ارزیابی نهایی اثر (تالیف / ترجمه)

 

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)