کارکنان شورای انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۱۴۵۵

 

 

سرکار خانم عصمت عسگری

سمت: دبیر شورا

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد  علم اطلاعات و دانش شناسی

آدرس محل کار اراک – سردشت - مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن محل کار   086- 34173645

پست الکترونیک: asgari2015@gmail.com

اطلاعات تماس کارکنان شورا

کلیه امور مربوط به شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک توسط دبیر شورا صورت می پذیرد.

کلید واژه ها: کارکنان اطلاعات تماس دبیر شورا شورای کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸